Program committee

 • Averkiev, Nikita (Ioffe Institute) – Chairman
 • Arseev, Peter (Lebedev Physical Institute)
 • Varshalovich, Dmitry (Ioffe Institute)
 • Vorobyev, Leonid (Saint-Petersburg Polytechnical University)
 • Gavrilenko, Vladimir (Institute for Physics of Microstructures)
 • Dyakonov, Mikhail (Université Montpellier II, France)
 • Ivanchyk, Alexander (Ioffe Institute)
 • Kalashnikov, Alexander  (Ioffe Institute)
 • Karachinskiy, Leonid (LLC "Connector-Optics")
 • Konnikov, Simen (Ioffe Institute)
 • Kuchinsky, Vladimir (Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Ioffe Institute)
 • Novozhilov, Victor (Saint-Petersburg State University)
 • Pikhtin, Nikita (LLC "Elfolyum", Ioffe Institute)
 • Rud, Vasiliy (Saint-Petersburg Polytechnical University)
 • Sokolovsky, Gregory (Ioffe Institute)
 • Stepina, Natalya (Rzhanov Institute of Semiconductor Physics)
 • Suris, Robert  (Ioffe Institute)
 • Tarasenko, Sergey (Ioffe Institute)

Organizing committee

 • Sokolovsky, Gregory (Ioffe Institute) – Chairman
 • Ponyaev, Sergey (Ioffe Institute) – Deputy. chairman
 • Azbel, Alexander (KTSFE)
 • Dyudelev, Vladislav (Ioffe Institute)
 • Kognovitskaya, Elena  (D.I.Mendeleyev Institute for Metrology)
 • Kolykhalova, Ekaterina (Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI")
 • Losev, Sergey (Ioffe Institute)
 • Petrov, Pavel (Ioffe Institute)
 • Ryabochkina, Polina (Ogarev MSU)
 • Soboleva, Kseniya (Saint-Petersburg Polytechnical University)
 • Shcherbakov, Alexei (Ioffe Institute)